КУРС ЗА ОСВЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК


Предвидено е повторување и утврдување на следниве граматички целини:
 • Сегашни времиња
 • Минати времиња
 • Начини за изразување на идно време
 • Пасив
 • Индиректен говор
 • Условни реченици
 • Модални глаголи
Исто така, курсот предвидува усвојување и практична примена на вокабулар и тоа од следниве области:
 • Транспорт и патување
 • Образование и работа
 • Бизнис и финансии
 • Опис на личност
 • Животна средина
 • Култура и уметност
 • Компјутери

Можат да бидат опфатени и дополнителни теми според потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк