КУРС ПО ГРАМАТИКА


Овој курс е наменет за слушатели кои имаат средно ниво на познавање на англискиот јазик (ниво Б1 според Заедничката европска рамка за јазици).
Предвидено е повторување, утврдување и проширување на знаењата од областа на граматиката.
Се разработуваат следниве граматички целини:

  • Сегашни времиња
  • Минати времиња
  • Начини за изразување на идно време
  • Пасив
  • Индиректен говор
  • Условни реченици
  • Модални глаголи

Можат да бидат опфатени и дополнителни граматички целини со цел да се задоволат потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк