АНГЛИСКИ ЗА НОВИНАРИ


Курсот нуди изучување на специфичниот англиски јазик за новинари со посебен акцент на подобрување на професионалните коминикациски вештини кои слушателите, по завршување на курсот, ќе можат да ги применат во нивната работа.
Некои од предвидените теми на овој курс се:

  • Пишување наслови
  • Известување од избори
  • Парламент
  • Пишување прилози
  • Интервјуа
  • Презентации
  • Медиуми

Со активностите предвидени со курсот слушателите:

  • Го збогатуваат и усовршуваат вокабуларот
  • Ги повторуваат важните граматички структури
  • Ги развиваат вештините: слушање, зборување, читање и пишување

Предвидени се дополнителни материјали и теми со цел да се задоволат потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк