АНГЛИСКИ ЗА ПРАВНИЦИ


Овој курс е наменет за слушатели кои имаат средно ниво на познавање на општиот англиски јазик (ниво Б1 според Заедничката европска рамка), а на кои им е потребно да го подобрат својот правен јазик.
Некои од предвидените теми за овој курс се:

  • Основи на правото
  • Правни договори
  • Инструменти на правно преговарање
  • Правна основа за бизнис
  • Правен имот
  • Осигурување

Со активностите предвидени со курсот слушателите:

  • Го збогатуваат и усовршуваат правниот јазик
  • Ги повторуваат важните граматички структури
  • Ги развиваат вештините: слушање, зборување, читање и пишување

Предвидени се дополнителни материјали и теми со цел да се задоволат потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк