АНГЛИСКИ - ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ


Овој курс е наменет за оние кои имаат потреба од усовршување на деловниот англиски јазик и подобрување на комуникациските вештини.
Некои од предвидените теми за овој курс се:

  • Деловна комуникација и кореспонденција
  • Извештаи
  • Размена на информации и идеи
  • Планирање и решавање на проблеми
  • Презентации
  • Преговори

Со активностите предвидени во рамките на курсот слушателите:

  • Го збогатуваат и усовршуваат деловниот јазик
  • Ги повторуваат важните граматички структури
  • Ги развиваат вештините: слушање, зборување, читање и пишување

Предвидени се дополнителни материјали и теми со цел да се задоволат потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк