ГЕРМАНСКИ-КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА И ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ


НИВО A0: КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА ОД 5 ДО 8 ГОДИНИ

Овие курсеви траат една учебна година, а наставата се одвива двапати неделно по 80 минути.

Децата го изучуваат јазикот спонтано преку ситуации, игри, приказни, песни и драматизации приспособени на нивната возраст и интереси. Курсевите на ниво А0.1 и А0.2 се засновани на говорна интеракција со првично описменување.

НИВО A1 (А1.1/А1.2) и A2 (А2.1/А2.2): КУРСЕВИ ЗА УЧЕНИЦИ - ОСНОВНА ЈАЗИЧНА УПОТРЕБА 

Овие курсеви траат една учебна година, а наставата се одвива двапати неделно по 80 минути.

Учениците добиваат основно познавање на четирите јазични вештини: читање, пишување, слушање и зборување. Курсевите нудат интересна и мотивирачка наставна програма со информации за светот претставени на разновиден и соодветен начин.

НИВО Б1, Б1+ и Б2 (Б2.1/Б2.2): КУРСЕВИ ЗА УЧЕНИЦИ – САМОСТОЈНА ЈАЗИЧНА УПОТРЕБА

Курсевите  на ниво Б1 и курсот Б1+ траат една учебна година, а наставата се одвива двапати неделно по 80 минути.

Курсот на ниво Б2 трае една учебна година, но наставата се одвива двапати неделно по 100 минути.

Курсевите го премостуваат јазот меѓу основното јазично познавање и компетентната јазична употреба и претставуваат постојана надградба  не само на јазикот туку и на когнитивната зрелост. Особено внимание се посветува на презентирање на јазикот во автентичен и реален контекст. Сите јазични вештини и структури се вградени во наставниот план и програма.

НИВО Ц1 (Ц1.1/Ц1.2/Ц1.3): КУРСЕВИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ И СТУДЕНТИ - КОМПЕТЕНТНА ЈАЗИЧНА УПОТРЕБА

Курсот на ниво Ц1 (Ц1.1/Ц1.2) траe една учебна година, а наставата се одвива двапати неделно по 100 минути. Курсот Ц1.3 трае едно полугодие со настава двапати неделно по 100 минути и е подготовка за испитот telc C1 De/Hochcshule.

Курсевите изобилуваат со мотивирачки теми и активности кои ги прошируваат сознанијата на слушателите и ги поттикнуваат да го користат јазикот на компетентно и самостојно ниво преку:

  • Пишување различни видови текстови
  • Постојан акцент на зборувањето преку дискусии, дијалози и дебати
  • Читање и слушање на автентични материјали
  • Надградување и повторување на вокабуларот

Забелешка: Сите нивоа се дадени според Заедничката европска рамка за јазици (CEFR).

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк