ИТАЛИЈАНСКИ-КУРСЕВИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ И ЗА ВОЗРАСНИ


НИВО A1-Б2

Овие курсеви се одвиваат во четири нивоа. Курсевите на нивоата А1 и А2 траат еден семестар, додека курсевите на нивоата Б1 и Б2 се со времетраење од една учебна година. Часовите се одвиваат двапати неделно. Овие интензивни курсеви ги водат слушателите од основното (А1) до самостојното јазично ниво (Б2). Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е на комуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк