Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

 

Интезеивен курс                                                                           Редовен курс

Времетраење: 4 недели                                                                Времетраење: 16 недели

Број на часови: 32 часа од 40 мин.                                              Број на часови: 85 часа од 40 мин.


TestDaF е централен, стандардизиран тест за германски како странски јазик кој ги опфаќа нивоата Ц1 и Ц2 од Заедничката европска рамка за јазици. TestDaF ги оценува лингвистичките способности на кандидатите во контекст на академска средина и е предвиден за јазичните изучувачи со повисока јазична компетенција. Тој се применува ширум светот и тоа првенствено за студенти кои сакаат да студираат во Германија, за престој на високообразовнi институции во Германија, и за сите оние на кои им треба доказ за познавање на германскиот јазик.

TestDaF ги оценува четирите јазични вештини и затоа подготвителниот курс за TestDaF ги опфаќа читањето, слушањето, писмениот израз и усниот израз и ги подготвува слушателите за сите техники потребни за совладување на испитниот формат.

  • Слушање:  Овој дел вклучува усвојување на техниката и форматот на тестот преку слушање на автентични дијалози од универзитетското секојдневие, интервјуа на научна тема или разговори и комплексни научни предавања.
  • Писмен израз:  Во овој дел, слушателите се обучуваат да се изразат на одредена тема соодветно и аргументирано.  Се усовршуваат техниките на пишување, принципите за организација на пишаниот текст како и соодветна употреба на вокабулар и изрази.
  • Читање:  Слушателите се изложени на текстови на теми поврзани со студиите, новинарски извештаи од научни истражувања и текстови од научни списанија или книги. Курсот ги објаснува и увежбува техниките на брзо и ефикасно читање и справување со непознатиот вокабулар во даден контекст.
  • Устен израз: Овој дел им помага на слушателите да ги развијат своите говорни вештини и да успеат да се изразат, да реагираат, да дадат информации, да опишат и да аргументираат во определен временски рок.

Доколку подготвителниот курс за TestDaF е интезивен, тој обично се изведува во петок и сабота.

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк