ПОТВРДИ ЗА АКТИВНО И ПАСИВНО ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК


ЛингваЛинк изведува испити за активно и пасивно познавање на странски јазик. За тоа се издава потврда на македонски јазик, но на барање, може да се издаде и потврда на странскиот јазик кој се полага.
Потврдите за активно или пасивно познавање на јазик може да послужат за вработување, запишување на постдипломски студии, учество на семинари и сл.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк