МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ

Курсевите по македонски за странци се организираат од почетно А1 ниво до високо академско Ц1 ниво. Програмата по која се изведуваат е изработена според европската јазична рамка, а во текот на курсот се користат материјали од домашни и странски автори. Акцентот за време на часовите е на комуникативните и интегрираните вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.

ЛингваЛинк Ви ги нуди следниве курсеви за македонски за странци:

  • Курсеви според Вашите потреби
  • Курсеви во Вашите простории
  • Индивидуални часови
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк