GOETHE-ZERTIFIKAT B2

Овој курс го опфаќа нивото Б2 според според Заедничката европска референтна рамка за јазици  и е насочен кон крајната цел, положување на испитот Goethe-Zertifikat B2.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк