GOETHE-ZERTIFIKAT B1

Овој курс го опфаќа нивото Б1 според според Заедничката европска референтна рамка за јазици  и е насочен кон крајната цел, положување на испитот Goethe-Zertifikat B1.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк