ДРУГИ УСЛУГИ


  • Потврди за активно и пасивно познавање на јазик
  • Тестирање за потреби на институции/организации
  • Изнајмување на просториите
  • Индивидуални часови
  • Испити за одредување ниво на јазично познавање според заедничка европска рамка на јазици
  • Дијагностички тест за IELTS, TOEFL iBT, TestDaF,испитите на Гете институт (Б1- Ц1)
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк